Menu

Przepisy wizowe w poszczególnych państwach

Przepisy wizowe w poszczególnych państwach

Poniższe przepisy dotyczą wyjazdów o charakterze turystycznym. Tam, gdzie w opisie nie ma informacji na temat wizy, nie jest ona wymagana.

Przed podróżą należy upewnić się, że paszport (lub dowód osobisty) ma wystarczającą datę ważności, nie jest zniszczony lub uszkodzony, a zdjęcie jest aktualne. Nie można również podróżować posługując się dokumentami, które zostały wcześniej zgłoszone jako zaginione, ponieważ figurują w bazie INTERPOLU i w momencie kontroli zostaną zatrzymane.

W wielu państwach pobyt dłuższy niż dozwolony oznacza surowe kary, od pieniężnych, przez areszt, po deportację i dożywotni zakaz powrotu do danego państwa.

Osoby, które mają w paszporcie ślady podróży do Izraela mogą nie zostać wpuszczone do niektórych krajów, gdzie dominującą religią jest Islam. Kobiety podróżujące bez mężczyzn mogą mieć problem z przekroczeniem granicy, zameldowaniem w hotelu itp. w niektórych krajach arabskich.

Jeśli dziecko podróżuje z jednym z rodziców/opiekunów, w niektórych krajach wymagana jest pisemna zgoda drugiego rodzica (czasami potwierdzona notarialnie), sądowe oświadczenie o samodzielnie sprawowanej opiece lub akt zgonu drugiego z rodziców. Jeśli dziecko podróżuje pod opieką innej osoby, często wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów na taką podróż (czasami potwierdzona notarialnie).


To może Cię zainteresować:


EUROPA

Państwo

Wymagane dokumenty

Uwagi

Albania

paszport lub dowód osobisty (ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany pobyt),

Pobyt bez formalności do 90 dni w ciągu 180 dni.

Alderney

paszport lub dowód osobisty,

Dependencja Korony brytyjskiej.

Andora

paszport lub dowód osobisty (ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany pobyt),

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Austria

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Azory

paszport lub dowód osobisty,

Autonomiczne terytorium portugalskie. Pobyt bez formalności do 90 dni.

Belgia

paszport lub dowód osobisty,

paszport lub dowód osobisty,

Białoruś

wiza,

paszport lub dowód osobisty,

ok. 500 EUR na każdy miesiąc (50 stawek bazowych, czyli 5 mln BYR) lub ok. 20 EUR na każdy dzień w przypadku pobytu krótszego niż miesiąc (2 stawki bazowe, czyli 200 tys. BYR),

Wizę można uzyskać w urzędach konsularnych Białorusi w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Białej Podlaskiej.

Od ubiegających się o wizy wymagane są następujące dokumenty: wniosek wizowy, jedno zdjęcie, ważny dokument podróży, dokumenty potwierdzające cel podróży oraz zapewniające pokrycie kosztów pomocy medycznej, pokwitowanie dokonania opłaty oraz ewentualnie inne dokumenty.

Uwaga! Obywatele polscy przy przejazdach do państwa docelowego przez terytorium Białorusi obowiązani są posiadać białoruskie wizy tranzytowe.

Istnieje obowiązek wypełniania podczas odprawy paszportowej tzw. kart migracyjnych. Każdy obywatel Polski ma obowiązek wypełnić dostępny na granicy blankiet, rejestrowany przez białoruską straż graniczną, na którym cudzoziemiec w przypadku przebywania na terytorium Białorusi powyżej 5 dni roboczych, ma obowiązek uzyskać stempel meldunkowy w Wydziale ds. Obywatelstwa i Migracji przy Wydziale Spraw Wewnętrznych właściwym ze względu na miejsce pobytu w RB. Karta migracyjna podlega zwrotowi podczas wyjazdu z terytorium Białorusi.

Bośnia i Hercegowina

paszport lub dowód osobisty (ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany pobyt),

75 EUR na każdy dzień pobytu (lub karta kredytowa),

Pobyt bez wizy do 90 dni. Turyści legitymujący się w Bośni i Hercegowinie tylko dowodem osobistym mogą spotkać się z problemami lub utrudnieniami, np. przy korzystaniu z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach, z usług niektórych banków, poczty czy Western Union.

Bułgaria

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Chorwacja

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni. Osoba przyjeżdżająca z małoletnim dzieckiem, niebędąca jego prawnym opiekunem, powinna posiadać przy sobie uwiarygodnione pełnomocnictwo do sprawowania opieki, wraz z adresem i numerem telefonu prawnego opiekuna, sporządzone najlepiej w języku chorwackim lub angielskim.

Czarnogóra

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 30 dni. Ze względu na niejednoznaczne regulacje w kwestii dokumentów podróży wymaganych od nieletnich oraz niejednolitą praktykę straży granicznej, zaleca się aby osoby nieletnie udające się do Czarnogóry posiadały ważny polski paszport. Zgodnie z przepisami czarnogórskimi osoby małoletnie podróżujące do tego kraju bez opieki rodziców (opiekuna prawnego) powinny posiadać ich pisemną zgodę. Dokument powinien być potwierdzony notarialnie i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język serbski/czarnogórski. W dokumencie należy umieścić termin pobytu małoletniego na terytorium Czarnogóry, jego dane osobowe wraz z numerem paszportu oraz dane osobowe osoby pełnoletniej pod której opieką znajdzie się dziecko w trakcie podróży. Małoletni nie posiadający właściwej zgody rodziców (opiekuna prawnego) nie mogą przekroczyć granicy Czarnogóry.

Czechy

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Dania

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Estonia

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Finlandia

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Francja

paszport lub dowód osobisty,

-

Gibraltar

paszport lub dowód osobisty,

Terytorium brytyjskie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest uznawana (z wyjątkiem przypadków wymagających długotrwałego leczenia).

Gran Canaria

paszport lub dowód osobisty,

Terytorium hiszpańskie. Pobyt bez formalności do 90 dni.

Grecja

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Guernsey

paszport lub dowód osobisty,

Dependencja Korony brytyjskiej.

Hiszpania

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Holandia

paszport lub dowód osobisty,

-

Irlandia

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Islandia

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Jan Mayen

paszport lub dowód osobisty,

Terytorium norweskie. Pobyt bez formalności do 90 dni.

Jersey

paszport lub dowód osobisty,

Dependencja Korony brytyjskiej.

Kazachstan

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

Wizę można uzyskać w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie. Nie należy planować wyjazdu z Kazachstanu na granicy terminu ważności wizy. Ma to szczególne znaczenie przy planowaniu wylotu z Kazachstanu, gdyż często na lotniskach dochodzi do opóźnień lotów i późniejszego niż planowane rozpoczęcia odprawy pasażerów.

Kosowo

paszport lub dowód osobisty,

Państwo częściowo uznane na arenie międzynarodowej, pod protektoratem ONZ, według prawa międzynarodowego część Serbii. Obywatele polscy nie podlegają obowiązkowi wizowemu. Przy przekraczaniu granicy cudzoziemcy mogą być poproszeni o dodatkowe dokumenty uzasadniające cel pobytu. Osoby nieletnie podróżujące bez rodziców powinny mieć stosowną zgodę opiekunów prawnych potwierdzoną notarialnie na podróżowanie pod opieką osób trzecich. W przypadku, gdy osoba nieletnia podróżuje w towarzystwie jednego z rodziców, wówczas powinien on mieć pisemną zgodę drugiego rodzica.

Lichtenstein

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Litwa

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Luksemburg

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Łotwa

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Macedonia

paszport lub dowód osobisty (brak paszportu może jednak utrudnić załatwienie niektórych spraw, jak np. zameldowanie w hotelu, wypożyczenie samochodu, korzystanie z usług bankowych, itp),

Przy wjeździe do Macedonii na podstawie dowodu osobistego należy żądać od macedońskiej policji granicznej stosownego blankietu z pieczątką , graniczną potwierdzającą wjazd, ponieważ macedońskie służby graniczne mogą zażądać okazania tego blankietu przy wyjeździe.

Osoby nieletnie podróżujące bez rodziców powinny mieć stosowną zgodę opiekunów prawnych na podróżowanie pod opieką osób trzecich. W przypadku, gdy osoba nieletnia podróżuje w towarzystwie jednego z rodziców, wówczas policja graniczna może zażądać pisemnej zgody drugiego rodzica.

Madera

paszport lub dowód osobisty,

Autonomiczne terytorium portugalskie. Pobyt bez formalności do 90 dni.

Malta

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Mołdawia

paszport (ważny dłużej niż planowany pobyt),

30 USD na każdy dzień pobytu (ale nie mniej niż 150 USD),

Obywatele RP mogą przebywać w Mołdowie bez wiz do 90 dni, w ciągu 6 miesięcy liczonych od daty pierwszego wjazdu. Nie ma formalnego obowiązku posiadania biletu powrotnego, jednakże mołdawskie służby graniczne mogą zażądać jego okazania.

Przy przekraczaniu „granicy” między terytorium kontrolowanym przez władze Mołdowy a Naddniestrzem należy liczyć się z kontrolą paszportową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych.

Monako

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Naddniestrze

paszport (ważny dłużej niż planowany pobyt),

30 USD na każdy dzień pobytu (ale nie mniej niż 150 USD),

Państwo nieuznawane na arenie międzynarodowej, de facto kontrolujące swoje terytorium, według prawa międzynarodowego część Mołdawii.

Przy przekraczaniu „granicy” między terytorium kontrolowanym przez władze Mołdowy a Naddniestrzem należy liczyć się z kontrolą paszportową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. Cudzoziemiec zobowiązany jest do zarejestrowania się w Wydziale Wizowo-Rejestracyjnym (OWIR) w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi grzywną w wysokości ok. 750 USD.

Niemcy

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Norwegia

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Portugalia

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Rosja

wiza,

paszport (ważny 6 miesięcy od planowanego powrotu),

Wiza nie jest wymagana przy przesiadkach w lotach międzynarodowych, o ile czas przebywania na lotnisku jest któtszy niż 24 godziny, a pasażer ma przy sobie bilet ze wskazanym miejscem przylotu (może to być jeden bilet łączony na loty z przesiadką lub osobny bilet na dalszy etap podróży).

Uwaga! Ta zasada nie dotyczy przesiadek na loty do Białorusi - pasażerowie powinni w takim wypadku posiadać rosyjską wizę tranzytową.

Rumunia

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

San Marino

paszport lub dowód osobisty,

Do San Marino mogą swobodnie wjechać wszystkie osoby, które przebywają legalnie na terenie Republiki Włoskiej. Jeśli planuje się pobyt dłuższy niż 10 dni, należy to zgłosić w oddziale ds. cudzoziemców miejscowej żandarmerii.

Serbia

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Słowacja

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Słowenia

paszport lub dowód osobisty,

-

Svalbard

paszport lub dowód osobisty,

Autonomiczne terytorium norweskie. Pobyt bez formalności do 90 dni.

Szwajcaria

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Szwecja

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Teneryfa

paszport lub dowód osobisty,

Terytorium hiszpańskie. Pobyt bez wizy do 90 dni.

Turcja

wiza,

paszport (ważny 60 dni dłużej niż wiza),

potwierdzenie ubezpieczenia medycznego,

Wiza turystyczna ważna jest 90 dni. Można ją nabyć za pośrednictwem platformy internetowej E-visa. Po otwarciu strony należy postępować według instrukcji: zarejestrować się, wypełnić formularz i dokonać za pomocą karty kredytowej opłaty w wysokości 20 USD. Po zakończeniu tej procedury na adres mailowy podany przez wnioskodawcę zostanie przesłane drogą elektroniczną potwierdzenie wydania wizy. Zaleca się wydrukowanie potwierdzenia i zabranie ze sobą w celu przedłożenia podczas kontroli granicznej.

Ukraina

paszport,

400 EUR na pierwsze 5 dni pobytu

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Obywatele polscy wjeżdżają na Ukrainę na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej i mogą przebywać na jej terytorium do 90 dni w ciągu 6 miesięcy.

Watykan

paszport lub dowód osobisty,

Zgodnie z Traktatem Laterańskim zawartym między Stolicą Apostolską a Włochami, wszystkich, którzy udają się do Watykanu, obowiązują przepisy pobytowe analogiczne do włoskich, a więc pobyt bez formalności do 90 dni.

Węgry

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Wielka Brytania

paszport lub dowód osobisty,

-

Włochy

paszport lub dowód osobisty,

Pobyt bez formalności do 90 dni.

Wyspa Man

paszport lub dowód osobisty,

Dependencja Korony brytyjskiej.

Wyspy Owcze

paszport lub dowód osobisty,

pieniądze na pobyt,

Autonomiczne terytorium duńskie. Pobyt bez wizy do 90 dni. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie ma zastosowania.

AZJA

Państwo

Wymagane dokumenty

Uwagi

Abchazja

 

Państwo nieuznawane. Teren Gruzji.

Afganistan

wiza,

paszport,

 

Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Przed wyjazdem należy uzyskać wizę w Ambasadzie Islamskiej Republiki Afganistanu. Przy wjeździe i wyjeździe podróżni wypełniają karty przekroczenia granicy. Po uiszczeniu odpowiedniej opłaty kartę należy przekazać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, po podstemplowaniu zwracana jest przy wyjeździe z kraju.

Arabia Saudyjska

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż wiza),

 

Ambasada Arabii Saudyjskiej w Warszawie udziela wiz na podstawie decyzji swoich władz lub zaproszenia saudyjskiej instytucji czy firmy, która sponsoruje przyjazd. Każdy przyjeżdżający musi w zasadzie mieć miejscowego sponsora, który ponosi za niego pełną odpowiedzialność, przy czym w roli tej nie mogą występować przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne.

Uwaga! Planując podróż do Arabii Saudyjskiej, należy uwzględnić, iż pieczątka izraelska w paszporcie może uniemożliwić uzyskanie wizy bądź przekroczenie granicy. Z powodu stosowania krótszego kalendarza (rok ma 354 dni) wiza jest ważna odpowiednio 29 lub 30 dni. Kobiety, które podróżują samotnie, powinny zadbać o obecność na lotnisku opiekuna (ich pomoc jest również niezbędna przy załatwianiu formalności meldunkowych w hotelu).

Armenia

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

Obywatele polscy przebywający na terenie Republiki Armenii do 180 dni w ciągu roku są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz. Służby graniczne mogą odmówić wjazdu w przypadku legitymowania się paszportem zniszczonym lub uszkodzonym.

Azerbejdżan

wiza,

paszport (ważny minimum 3 miesiące ponad planowany pobyt),

O wizy turystyczne należy ubiegać się za pośrednictwem azerbejdżańskich Biur Turystycznych, których listę można znaleźć na stronie Ambasady Azerbejdżanu w Warszawie. Opłata za taka wizę wynosi ok. 60 EUR (nie powinna przekroczyć sumy 65 EUR).

Bahrajn

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

Obywatele polscy udający się do Bahrajnu w celach turystycznych lub biznesowych mogą uzyskać wizę bez konieczności posiadania tzw. sponsora. Można ją uzyskać na dwa sposoby: na lotnisku w Manamie i pozostałych przejściach granicznych lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej evisa.gov.bh.

Polskie paszporty tymczasowe nie uprawniają do wjazdu na terytorium Bahrajnu.

Bangladesz

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy ponad planowany pobyt),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Ze względu na brak przedstawicielstwa dyplomatycznego Bangladeszu w Polsce wnioski wizowe można składać w ambasadzie tego kraju w Hadze.

Bhutan

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy ponad planowany pobyt),

 

Turysta udający się do Bhutanu musi uzyskać turystyczną wizę wjazdową. Promesę wizy uzyskuje się wraz z wykupieniem pakietu turystycznego w biurach linii lotniczych Druk-Air (przewoźnik narodowy) lub w agencjach turystycznych uprawnionych do sprzedaży biletów. Wiza jest wydawana po uzyskaniu promesy. Druk-Air obsługuje loty do Bhutanu, na międzynarodowe lotnisko w Paro, dwa razy w tygodniu z Delhi, Kalkuty, Katmandu, Dhaki i Bangkoku.

Brunei

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty przylotu),

bilet powrotny,

Obywatele polscy mogą przebywać w Brunei bez wizy do 90 dni. Od turystów z Europy władze imigracyjne zwykle nie żądają okazania środków finansowych, chociaż formalnie istnieje wymóg posiadania 500 BND przy pobycie do 3 dni. Opłata lotniskowa wynosi 12 BND, przy czym przy wylocie do Kuching i Kota Kibnabalu opłata ta wynosi 5 BND.

Chiny

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż wiza),

bilet powrotny (dotyczy turystów indywidualnych),

Obywatele polscy udający się do Chin muszą mieć ważną wizę pobytową lub tranzytową. Osoby oczekujące na lotnisku na międzynarodowe połączenia lotnicze nie dłużej niż 24 godziny mogą opuścić lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio przy odprawie paszportowej. Wyjątek stanowią międzynarodowe lotniska w Pekinie, Szanghaju, Kantonie i Chengdu, gdzie władze chińskie wydłużyły okres ważności zezwolenia do 72 godzin. Wyjazd z terytorium Chin kontynentalnych do Specjalnej Strefy Administracyjnej Hongkongu i/lub Makao traktowany jest jako opuszczenie granic ChRL i automatycznie anuluje ważność posiadanej wizy jednokrotnej. Planując podróż do tych miejsc, należy pamiętać, aby w chińskich urzędach konsularnych ubiegać się o wizę dwu- lub wielokrotną.

Cypr

paszport lub dowód osobisty (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej do 90 dni. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy paszport lub dowód osobisty jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia).

Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos. Wjazd i wyjazd na teren Republiki Cypryjskiej przez porty znajdujące się na terenie tzw. "Tureckiej Republiki Cypru Północnego" (północna część wyspy) jest traktowany przez władze Republiki Cypryjskiej jako nielegalny.

Cypr Północny

 

Państwo nieuznawane. Teren Cypru.

Filipiny

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty przylotu),

bilet powrotny lub tranzytowy,

dokumenty potwierdzające cel przyjazdu,

pieniądze na pobyt,

Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy pobycie do 30 dni. Opłata lotniskowa pobierana przy wylocie wynosi 750 PHP.

Górski Karabach

 

Państwo nieuznawane. Teren Azerbejdżanu.

Gruzja

paszport lub dowód osobisty,

Obywatele RP, tak jak wszyscy obywatele krajów Unii Europejskiej, korzystają z prawa do swobodnego wjazdu i pobytu w Gruzji przez 90 dni w okresie 180 dni.

Ambasada RP w Tbilisi zwraca także uwagę, że zgodnie z gruzińskim prawem wjazd do Gruzji z terytorium Federacji Rosyjskiej przez separatystyczny region Abchazji i Region Cchinwali (Osetia Południowa) jest zabroniony. Jednocześnie ze względu na bezpieczeństwo MSZ odradza przekraczanie linii administracyjnych terytoriów separatystycznych przez cudzoziemców od strony Gruzji, tj. z obszarów kontrolowanych przez władze gruzińskie.

Indie

wiza,

paszport,

Obywatele polscy udający się do Indii są objęci obowiązkiem wizowym. Przebywanie na terenie Indii bez ważnej wizy jest traktowane jako poważne wykroczenie, a cudzoziemcy na okres prowadzonego dochodzenia podlegają zatrzymaniu w areszcie.

Indonezja

wiza,

paszport,

karta kredytowa lub zaświadczenie z banku o posiadaniu konta podczas aplikowania o wizę lub gwarancja osoby zapraszającej, że zagwarantuje środki utrzymania
i opiekę,

Obywatele polscy mogą otrzymywać wizy turystyczne (do 30 dni pobytu) w ściśle ustalonych punktach przekraczania granic na lotniskach i w portach morskich (tzw. visa upon arrival). Po przylocie do Indonezji wizy można otrzymywać odpłatnie (35 USD) na lotniskach w Medan, Pekanbaru, Padang, Dżakarcie (Soekarno-Hatta i Halim), Surabaya, Denpasar-Bali, Manado, Yogyakarta, Solo, Mataram-Lombok, Balikpapan, Makasar, Kupang.

Podatek lotniskowy przy wyjeździe z Indonezji (nie ujęty w cenie biletu) wynosi w Indonezji 150.000 IDR lub 200.000 IDR w zależności od miasta, z którego następuje wylot z Indonezji. Należy pamiętać, by mieć taką kwotę w miejscowej walucie.

Irak

wiza,

paszport,

Obywatele RP mogą wjeżdżać do Iraku na podstawie wiz uzyskanych osobiście w irackich przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych. Wprowadzono obowiązek zgłoszenia przyjazdu cudzoziemców do miejscowego biura meldunkowego w okresie 10 dni od przekroczenia granicy. Istnieje także obowiązek poddawania się testom na AIDS.

Iran

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty przylotu),

bilet powrotny,

Wizę na pobyt lub tranzyt można uzyskać w Ambasadzie Iranu w Warszawie. Procedura wydania wizy może trwać nawet do miesiąca.

 

Izrael

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty przylotu),

 

Obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Izraela w celach turystycznych bez wizy do 90 dni. Należy zwracać uwagę na stemple umieszczane w paszporcie przez służby graniczne Izraela. Zdarza się bowiem, że funkcjonariusze straży granicznej arbitralnie ograniczają czas pobytu polskich turystów, wydając wizy turystyczne na krótszy pobyt, np. do 1 miesiąca. Na przejściu granicznym w Ejlacie ograniczanie pobytu do 1 miesiąca jest regułą. Podróżni nie są zwykle informowani o takiej decyzji i jej przyczynach.

Przy wjeździe do i wyjeździe z Izraela miejscowe służby graniczne przeprowadzają rozmowy na temat celu i charakteru podróży oraz zawartości bagażu podróżnego. Należy się liczyć ze stosunkowo dociekliwymi pytaniami. Ruch osobowy pomiędzy terytorium Izraela a obszarami będącymi w kompetencji Palestyńskiej Władzy Narodowej bywa czasami całkowicie wstrzymany przez izraelskie władze wojskowe.

Przy opuszczaniu kraju drogą lotniczą opłata wyjazdowa jest wliczona w cenę biletu.

Japonia

paszport (ważny minimum 3 miesiące od daty wjazdu),

Zniesiono obowiązek wizowy dla obywateli  polskich przy wjazdach na teren Japonii do 90 dni pobytu. Przy wjeździe do Japonii wszystkie osoby  powyżej 16 roku życia poddawane są procedurze imigracyjnej, która polega na pobraniu odcisków palców, fotografii twarzy oraz rozmowie z urzędnikiem imigracyjnym. Odmowa  poddania się tej procedurze uniemożliwi wjazd do tego kraju.

Jemen

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty przylotu),

 

Obywatele polscy mogą ubiegać się o wizę pobytową w Ambasadzie Republiki Jemeńskiej w Warszawie. Można również otrzymać wjazdową na jednym z lotniczych przejść granicznych. Posiadanie wizy izraelskiej w paszporcie wyklucza możliwość uzyskania wizy jemeńskiej.

Jordania

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty przylotu),

 

Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy uprawniającej do przejazdu i pobytu. W Polsce nie ma przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego Jordanii. Najbliższa placówka jordańska akredytowana na Polskę znajduje się w Berlinie. Wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii obywatele polscy mogą otrzymać na międzynarodowych przejściach granicznych (koszt 40 JOD), z wyjątkiem przejścia na moście Króla Husajna (Allenby Bridge). Wizy te wydawane są na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy. Obowiązuje tzw. podatek wyjazdowy, którego wysokość jest zmienna.

Zaleca się, aby osoba dorosła samotnie podróżująca z dzieckiem miała dokumenty poświadczające jej prawo do opieki nad nim.

Kambodża

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

Wizy turystyczne (do 30 dni) można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Kambodży (najbliższa Ambasada znajduje się w Berlinie) oraz podczas wjazdu lotniczymi/lądowymi przejściami granicznymi (potrzebne 2 fotografie paszportowe). Istnieje również możliwość ubiegania się o wizę za pośrednictwem strony evisa.gov.kh

Katar

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

Obywatele RP przyjeżdżający do Kataru w celach turystycznych mogą ubiegać się o wizę bezpośrednio na przejściu granicznym (międzynarodowy port lotniczy w Doha). Koszt wizy wynosi 100 QAR (ok. 25 EUR, płatność kartą, dla osób nieposiadających karty płatniczej istnieje możliwość wykupienia karty przedpłaconej w agencji bankowej na terenie lotniska). Wiza wydawana jest na okres 1 miesiąca. Uwaga! katarskie służby imigracyjne nie zezwalają na wjazd posiadaczom polskich paszportów tymczasowych.

Kazachstan

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

Wizę można uzyskać w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie. Nie należy planować wyjazdu z Kazachstanu na granicy terminu ważności wizy. Ma to szczególne znaczenie przy planowaniu wylotu z Kazachstanu, gdyż często na lotniskach dochodzi do opóźnień lotów i późniejszego niż planowane rozpoczęcia odprawy pasażerów.

Kirgistan

paszport,

Do 31 grudnia 2020 roku zniesiono obowiązek posiadania wiz dla obywateli polskich na czas pobytu do 60 dni.

Korea Południowa

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

wypełniona karta przekroczenia granicy (dostępna na lotnisku lub w samolocie),

Polscy obywatele nie muszą mieć wiz przy wyjazdach do Republiki Korei na okres do 90 dni. Urzędnik imigracyjny może zapytać o cel podróży, prosić o wskazanie źródeł finansowania, (jeżeli nie wynika to z przedstawionych dokumentów) czy o okazanie biletu powrotnego.

Od 2012 roku obowiązuje system biometrycznej identyfikacji, polegający na obowiązkowym pobieraniu odcisków palców oraz dokonaniu zdjęcia twarzy podczas przekraczania granicy. Z wymogu poddania się tej procedurze zwolnione są osoby poniżej 17 roku życia.

Korea Północna

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

Wiza jest płatna, wydawana przez Ambasadę KRL-D w Warszawie.

Na terenie KRL-D dopuszczalna jest praktycznie tylko turystyka grupowa. W wyjątkowych przypadkach możliwe są indywidualne pobyty turystyczne, w całości zaplanowane i zorganizowane przez miejscowe biura turystyczne. Jednym z warunków jest przydzielenie stałej opieki tłumacza-asystenta, bez którego nie można poruszać się po kraju.

Kuwejt

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

O wizę można się ubiegać w Ambasadzie Kuwejtu w Warszawie. Obywatele polscy mogą również otrzymać wizę w celu turystycznym na okres do 3 miesięcy na lotnisku w Kuwejcie, bez uprzednich formalności. Do Kuwejtu nie zostaną wpuszczone osoby, które posiadają w paszporcie jakiekolwiek ślady pobytu w Izraelu. Opłata za wystawienie wizy wynosi 3 KWD (około 33 PLN). Polskie paszporty tymczasowe nie uprawniają do wjazdu na terytorium Kuwejtu.

Uwaga! Samotnie podróżującym kobietom do lat 40 władze kuwejckie mogą odmówić wydania wizy, mimo iż w ostatnich latach nie odnotowano takich przypadków w odniesieniu do obywatelek Polski.

Laos

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

Wizę turystyczną (do 30 dni) można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Laosu (najbliższe w Berlinie), jak również na niektórych przejściach granicznych.

Okresowe ograniczenia w wydawaniu wiz dla cudzoziemców nie obowiązują na trzech głównych przejściach granicznych: lotniska międzynarodowe w Wientianie i Luang Prabang oraz Most Przyjaźni (Friendship Bridge).

Liban

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

Obywatele polscy, bez względu na cel podróży, przybywający do Libanu samolotem otrzymują na lotnisku 1 lub 2 miesięczną bezpłatną wizę pobytową (w formie pieczątki wjazdu). Władze miejscowe mogą odmówić prawa wjazdu podróżującym samotnie kobietom w wieku do 26 lat, jeśli nie udokumentują szczegółowo celu przyjazdu, miejsca pobytu, nie okażą biletu powrotnego. Przy wjeździe i wyjeździe wszyscy podróżni wypełniają karty przekroczenia granicy z danymi osobowymi.  W przypadku dziecka podróżującego w towarzystwie osoby, która nie jest jego rodzicem, władze libańskie nie wymagają jakiejkolwiek, tym bardziej potwierdzonej notarialnie, zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Uwaga! do Libanu nie wjadą osoby, które posiadają w paszporcie jakiekolwiek wizy, pieczątki, inne znaki świadczące o pobycie w Izraelu, mające związek z tym państwem. Dotyczy to również sprzętu (np.: klawiatura telefonu komórkowego ze znakami alfabetu hebrajskiego), ubioru (np.: znaki alfabetu hebrajskiego na metkach, w nazwach itd.).

Malediwy

paszport,

bilet powrotny,

potwierdzenie rezerwacji hotelu lub posiadania środków pokrywających pobyt (150 USD na dzień).

Na lotnisku w Male podczas kontroli paszportowej otrzymuje się bezpłatnie stempel władz imigracyjnych zezwalający na wjazd i pobyt na terytorium Malediwów do 30 dni.

 

Malezja

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

bilet powrotny lub pieniądze na pobyt w gotówce, ok. 5 USD na dzień na osobę,

W przypadku pobytu nie dłuższego niż 90 dni nie ma obowiązku posiadania wizy.

Mjanma/Birma

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

O wizy można ubiegać się w przedstawicielstwach dyplomatycznych Związku Mjanmy. Najbliższa Ambasada znajduje się w Berlinie. Wiza turystyczna ważna jest przez 3 miesiące, uprawnia do 28 dni pobytu. Kosz – 25 EUR. Istnieje również możliwość ubiegania się o wizę turystyczną on-line na myanmarevisa.gov.mm Koszt to 50 USD.

Mongolia

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

24 czerwca 2014 r. rząd Mongolii podjął jednostronną decyzję o zniesieniu obowiązku wizowego względem obywateli polskich (oraz 41 innych krajów) w przypadku krótkich pobytów turystycznych i biznesowych nie trwających dłużej niż 30 dni. Ułatwienia obowiązują w okresie od 25 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Nepal

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty uzyskania wizy),

 

Obywateli RP obejmuje obowiązek wizowy. Wizę można uzyskać w Ambasadzie Nepalu (najbliższa znajduje się w Berlinie) jak również na lotnisku w Katmandu. Jest ona płatna.

Uwaga! Turyści planujący wyprawy trekkingowe muszą uzyskać oprócz wizy, specjalne zezwolenie władz nepalskich na pobyt w wyznaczonych obszarach górskich. Udzielane są biurom turystycznym lub osobom prywatnym.

Oman

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty uzyskania wizy),

 

Obywatele polscy mogą otrzymać wizy w każdej placówce dyplomatycznej Omanu (najbliższa Ambasada Omanu w Berlinie) bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody (promesy) władz imigracyjnych, po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu opłaty wizowej. Turyści i przedstawiciele biznesu mogą również, po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu opłaty wizowej, uzyskać wizy na wszystkich przejściach granicznych. Wizy jednokrotne uprawniają do maksymalnie miesięcznego pobytu, licząc od daty wjazdu. Niektóre linie lotnicze mogą jednak odmówić zabrania na pokład samolotu podróżnego bez dokumentu potwierdzającego możliwość otrzymania wizy na lotnisku w Maskacie.

Osetia Południowa

 

Państwo nieuznawane. Teren Gruzji.

Pakistan

wiza,

paszport (ważny minimum tyle samo, co wiza),

Wizę można uzyskać w Ambasadzie Pakistanu w Warszawie. Opłaty: wiza jednokrotna - 40 USD, wielokrotna - 75 USD, tranzytowa - 15 USD (dwukrotna - 30 USD).

Palestyna

 

Państwo nieuznawane. Podlega administracji Izraela.

Rosja

wiza,

paszport (ważny 6 miesięcy od planowanego powrotu),

-

Singapur

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

bilet powrotny,

Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Singapuru i przebywać w nim do 90 dni bez wizy.

Sri Lanka

wiza,

paszport (ważny 6 miesięcy od planowanego powrotu),

bilet powrotny,

30 USD na osobę na dzień,

Na Sri Lance wprowadzono system elektronicznej autoryzacji wjazdu - Electronic Travel Authorization (ETA), który jest wymagany dla wszystkich osób przybywających na Sri Lankę.

Opłata za wydanie wizy w systemie ETA wynosi 20 USD. Wiza może zostać także wydana po przylocie na lotnisku, co wiąże się z opłatą 25 USD.

Syria

wiza,

paszport,

Obywatele polscy powinni ubiegać się o wizy pobytowe i tranzytowe w Ambasadzie Syrii w Warszawie. Jednakże ze względu na niestabilną sytuację w Syrii, uzyskanie wizy na wyjazd może być znacznie utrudnione. Przy wyjeździe drogą lotniczą od podróżnych pobierana jest opłata wyjazdowa w wysokości 1.500 SYP. Przed przekroczeniem granicy należy upewnić się, czy w paszporcie nie widnieją wizy, pieczątki bądź inne wpisy świadczące o jakimkolwiek związku z Izraelem (dotyczy to również wszelkich przedmiotów mających związek z tym krajem, a nawet pieczątek z egipskich i jordańskich przejść granicznych z Izraelem), ponieważ grozi to zawróceniem z granicy.

Tadżykistan

wiza,

paszport (ważny 6 miesięcy od planowanego powrotu),

zaproszenie tadżyckiej organizacji turystycznej,

Wizę można uzyskać w Ambasadach Tadżykistanu w krajach ościennych, np. w Berlinie, Mińsku, Moskwie. Wizę turystyczną można uzyskać poprzez zaproszenie licencjonowanej tadżyckiej organizacji turystycznej. Licencję można sprawdzić na stronie internetowej Komitetu ds. Młodzieży, Sportu i Turystyki. Zapraszająca organizacja turystyczna zajmie się również uzyskaniem pozwolenia na poruszanie się w strefach przygranicznych i Górnobadachszańskim Obwodzie Autonomicznym (dalej: GBAO) oraz innymi sprawami organizacyjno-logistyczno-transportowymi.

Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani określonej kwoty na każdy dzień pobytu. Jest możliwość uzyskania wizy tadżyckiej również na lotnisku w Duszanbe, Chudżand i Kulob (wiza na okres do miesiąca pobytu).

Uwaga! W Tadżykistanie nie ma polskiej placówki dyplomatycznej; w razie potrzeby należy kontaktować się z Ambasadą RP w Taszkencie.

Tajlandia

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

bilet powrotny,

10 000 THB na osobę (turysta, który nie posiada takiej kwoty, nie jest wpuszczany do kraju),

 

Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy wjeździe do Tajlandii na pobyt turystyczny nie dłuższy niż okres 30 dni w przypadku wjazdu lotniczym przejściem granicznym lub 15 dni w przypadku wjazdu przejściem lądowym (z Kambodży, Laosu, Malezji). Opłata lotniskowa wynosi 700 THB na trasach międzynarodowych oraz od 50 do 200 THB na krajowych i wliczana jest w cenę biletu. W przypadku lotów transferowych opłata nie jest doliczana do kosztów zakupu biletu, decydując się zatem na opuszczenie lotniska nawet na kilka godzin, niezbędnym jest uiszczenie opłaty przy przekraczaniu granicy.

Przy przylocie należy pobrać i wypełnić w języku angielskim Kartę Przylotu i Odlotu, która zawiera m.in. dane osobiste, numer paszportu, cel wizyty oraz informacje o miejscu pobytu na terenie Tajlandii. Wypełnioną kartę należy na lotnisku oddać urzędnikowi imigracyjnemu, który sprawdzi poprawność danych i zatrzyma Kartę Przylotu, a Kartę Odlotu wepnie do paszportu. Należy ją wypełnić w języku angielskim przed wyjazdem z Tajlandii, nie wypinając z paszportu.

Osoby o niedbałym i nieestetycznym wyglądzie mogą nie uzyskać zgody na wjazd.

Tajwan

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

bilet powrotny,

 

Państwo nieuznawane. Teren Chin. Obywatele polscy, jak i inni obywatele krajów strefy Schengen, zwolnieni są z obowiązku wizowego na pobyty na Tajwanie nie przekraczające 90 dni, wymagany jest jednak paszport.

Timor Wschodni

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

bilet powrotny,

30 dniową wizę turystyczną lub biznesową wykupuje się na lotnisku w Dili za 30 USD. Przy wyjeździe z Timoru obowiązuje podatek wyjazdowy w wysokości 10 USD. Należy pamiętać, że przepisy imigracyjne na Timorze ulegają ciągłym zmianom.

Turcja

paszport (ważny minimum 3 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

 

 

Wiza turystyczna ważna jest 90 dni. Można ją nabyć za pośrednictwem platformy internetowej E-visa. Po otwarciu strony należy postępować według instrukcji: zarejestrować się, wypełnić formularz i dokonać za pomocą karty kredytowej opłaty w wysokości 20 USD. Po zakończeniu tej procedury na adres mailowy podany przez wnioskodawcę zostanie przesłane drogą elektroniczną potwierdzenie wydania wizy. Zaleca się wydrukowanie potwierdzenia i zabranie ze sobą w celu przedłożenia podczas kontroli granicznej.

Turkmenistan

wiza,

paszport,

Wizy wydawane są na podstawie zaproszenia, od osoby fizycznej lub prawnej, poświadczonego przez Urząd Migracyjny Turkmenistanu - przez konsulaty i wydziały konsularne ambasad Turkmenistanu na całym świecie (dla Polski akredytowana jest ambasada Berlinie). Najtańsza wiza jednokrotna (do 10 dni) kosztuje ok. 35 euro. Cena wizy rośnie w zależności od jej długości i wielokrotności.

Zaproszenie turystyczne można wyrobić za pośrednictwem placówki odpowiedniej terytorialnie, a więc w przypadku polskich obywateli za pośrednictwem Ambasady Turkmenistanu w Berlinie.

Uzbekistan

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

Wizę można uzyskać w Wydziale Konsularnym Ambasady Uzbekistanu w Warszawie na podstawie zaproszenia od osoby prawnej akredytowanej w Uzbekistanie lub od obywatela Uzbekistanu. Okres oczekiwania na wizę wynosi ok. dwóch tygodni.

Na lotnisku obowiązkowo należy wypełnić dwie deklaracje celne wwozowe. Należy w nich zadeklarować wwożoną gotówkę (nawet najdrobniejsze sumy) oraz przedmioty wartościowe (np. laptop, aparat fotograficzny) a także przywożone lekarstwa. Jedną z deklaracji celnik zatrzyma przy odprawie, natomiast drugą, opieczętowaną przez służby celne, należy bezwzględnie zachować i okazać przy opuszczaniu kraju. Przy wyjeździe należy wypełnić deklarację wyjazdową.

Uwaga: W związku ze wzmocnioną kontrolą ruchu osobowego wewnątrz kraju, cudzoziemcy powinni zawsze mieć przy sobie paszport z wizą i aktualnym zameldowaniem tzw. „propiską”.

Wietnam

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

O wizę do Wietnamu można ubiegać się w urzędach konsularnych tego kraju. Możliwe jest otrzymanie jej na granicy państwa po uprzednim uzyskaniu promesy, którą oferują biura podróży i agencje turystyczne. Pozwolenie na pobyt wystawia Urząd Kontroli Ruchu Granicznego na przejściu granicznym.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

 

Obywatele polscy mogą uzyskać wizy wjazdowe do ZEA na lotniczych, drogowych i morskich przejściach granicznych (nie dotyczy osób legitymujących się paszportami tymczasowymi) bez konieczności uzyskania wcześniejszej promesy. Wizy te są bezpłatne, umieszczane w paszporcie w postaci pieczęci i zezwalają na jednorazowy pobyt w ZEA do 30 dni.

Obywatele polscy nie potrzebują wiz tranzytowych, jeśli pozostają w strefie tranzytowej lotniska. Władze ZEA nie stawiają przeszkód przy wjeździe osób z paszportami zawierającymi wizy wjazdowe Izraela lub inne ślady pobytu w tym kraju.

Uwaga! Władze ZEA nie uznają polskich paszportów tymczasowych jako dokumentów uprawniających do wjazdu do ZEA. Paszporty te honorowane są jedynie do celu tranzytu lub wyjazdu z kraju.

AMERYKA PÓŁNOCNA

Państwo

Wymagane dokumenty

Uwagi

Anguilla

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium brytyjskie. Opieka zdrowotna jest płatna, zaleca się w związku z tym wykupienie ubezpieczenia medycznego.

Antigua i Barbuda

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

W przypadku pobytu do 90 dni obowiązuje ruch bezwizowy. Przy wylocie obowiązuje opłata lotniskowa w wysokości 20 USD.

Aruba

paszport,

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Terytorium holenderskie. W przypadku pobytu do 90 dni obowiązuje ruch bezwizowy.

Bahamy

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Przy wjeździe każda osoba zobowiązana jest podać adres hotelu lub innego miejsca w którym zatrzyma się podczas swojego pobytu. Małoletni do lat 18 muszą podróżować pod opieką rodziców lub opiekunów. W przypadku kiedy z dzieckiem jest tyko jedno z rodziców, należy poza aktem urodzenia dziecka legitymować się pisemnym zezwoleniem drugiego z rodziców/opiekunów, w przypadku kiedy opiekę sprawuje tylko jedno z rodziców należy mieć ze sobą wyrok sądowy orzekający o przyznaniu władzy rodzicielskiej, lub akt zgonu drugiego rodzica. Opiekunowie powinni mieć pozwolenie rodziców na podróżowanie ze swoimi podopiecznymi, podpisane przez właściwego notariusza.

Barbados

paszport,

bilet powrotny,

Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobycie turystycznym do 3 miesięcy.

Belize

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

bilet powrotny lub tranzytowy,

pieniądze na pobyt,

Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku posiadania wizy przy pobytach turystycznych do 90 dni. Turystów podróżujących samolotem obowiązuje opłata lotniskowa przy wyjeździe w wysokości ok. 39 USD od osoby.

Bermudy

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium brytyjskie. Opieka zdrowotna jest płatna, zaleca się w związku z tym wykupienie ubezpieczenia medycznego.

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium brytyjskie. Opieka zdrowotna jest płatna, zaleca się w związku z tym wykupienie ubezpieczenia medycznego.

Curaçao

paszport,

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Terytorium holenderskie. W przypadku pobytu do 90 dni obowiązuje ruch bezwizowy.

Dominika

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Od obywateli polskich nie są wymagane wizy przy wjeździe na Dominikę pod warunkiem, że pobyt nie przekracza 6 miesięcy.

Dominikana

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Przy wjeździe na Dominikanę należy wykupić na granicy kartę turystyczną (ok. 15 USD), która często jest już wliczona w cenę biletu lotniczego. Posiadacz takiej kraty może przebywać na terenie kraju do 90 dni. Dzieci do lat 13 muszą podróżować pod opieką rodziców lub opiekunów. Opiekunowie powinni mieć pozwolenie na podróżowanie ze swoimi podopiecznymi, zalegalizowane w urzędzie konsularnym Dominikany w państwie, z którego wyjeżdżają. Bez zalegalizowanego dokumentu dzieci nie mogą przekroczyć granicy.

Grenada

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

bilet powrotny,

Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku pobytu turystycznego do 90 dni. Obowiązuje wypełnienie formularza imigracyjnego przy wjeździe na terytorium Grenady.

Grenlandia

paszport,

Terytorium duńskie. Maksymalny czas pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące.

Gwatemala

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

bilet powrotny lub tranzytowy,

Obywatele RP przebywający w Gwatemali w celach turystycznych nie dłużej niż 90 dni nie podlegają obowiązkowi wizowemu. Przy wylocie należy opłacić podatek wyjazdowy i opłatę lotniskową w wysokości ok. 35 USD Dodatkowo, przy wyjeździe z kraju pobierana jest opłata 20 Quetzali (2,5 USD)  jako „opłata turystyczna”.

Gwadelupa

paszport lub dowód osobisty,

Terytorium francuskie.

Haiti

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

 

Obywatele RP mogą przebywać bez wiz na terytorium Haiti do 90 dni.

Holandia Karaibska

paszport,

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Dawniej: Antyle Holenderskie. Terytorium holenderskie. W przypadku pobytu do 90 dni obowiązuje ruch bezwizowy.

Honduras

paszport (ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny lub tranzytowy,

25 USD na dzień,

Nie ma obowiązku wizowego przy wjeździe, przejeździe tranzytem i pobycie nie przekraczającym 90 dni. Turyści podróżujący samolotem powinni pamiętać, że obowiązuje opłata lotniskowa przy wyjeździe w wysokości 30 USD od osoby.

Jamajka

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

potwierdzenie rezerwacji hotelu, pensjonatu lub zaproszenie,

pieniądze na pobyt lub karty kredytowe (dotyczy turystów indywidualnych),

Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy pobytach turystycznych bądź związanych z wymianą kulturalną, jeśli pobyt nie przekracza 30 dni.

 

Kanada

paszport,

Osoby posiadające paszport biometryczny mogą podróżować do Kanady bez wizy. W przypadku podróży samolotem do Kanady lub z przesiadką na kanadyjskim lotnisku niezbędne jest posiadanie eTA – Elektronicznej Autoryzacji Podróży (wniosek o jej wydanie kosztuje 7 dolarów kanadyjskich, można złożyć go elektronicznie na stronie kanadyjskiego rządu). Zniesienie obowiązku wizowego nie daje automatycznej gwarancji wjazdu na terytorium Kanady. Decyzję podejmuje urzędnik imigracyjny na przejściu granicznym. Niektóre kategorie osób - w szczególności osoby, które były w przeszłości deportowane z Kanady lub które były karane - mogą być pozbawione prawa wjazdu. Decyzję co do długości pobytu w Kanadzie podejmuje urzędnik imigracyjny na granicy kanadyjskiej.

Kajmany

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium brytyjskie. Opieka zdrowotna jest płatna, zaleca się w związku z tym wykupienie ubezpieczenia medycznego obejmującego transport z miejsca wypadku.

Kostaryka

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

bilet powrotny lub tranzytowy,

pieniądze na pobyt,

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP, którzy mają zamiar przebywać w Kostaryce w celach turystycznych nie dłużej niż 90 dni. Turyści podróżujący samolotem powinni pamiętać, że obowiązuje opłata lotniskowa pobierana przy wyjeździe w wysokości ok. 29 USD od osoby. Opłaty te można wnieść wyłącznie w gotówce - w dolarach lub walucie miejscowej przeliczonej po kursie dnia.

Kuba

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

bilet powrotny lub tranzytowy,

potwierdzenie opłacenia hotelu,

100 CUC (lub równowartość) na każdy dzień pobytu (dotyczy turystów indywidualnych) lub zamiennie należy posiadać kartę kredytową VISA,

 

Obywatel polski udający się na Kubę obowiązany jest do posiadania tzw. karty turysty (Tarjeta de Turista), która też jest rodzajem wizy, wydawanej wyłącznie w celach turystycznych. Wizy wydaje konsulat kubański w Warszawie.

Służby graniczne mogą odmówić prawa przekroczenia granicy bez podania powodu odmowy. Przed odprawą paszportową każdy turysta mający wizę obowiązany jest wypełnić formularz Tarjeta Internacional de Embarque y Desembarque (dokument stosowany m.in. przez linie lotnicze zezwalający na wejście na pokład samolotu lub jego opuszczenie). Podstemplowany formularz należy zachować, ponieważ bez niego niemożliwe jest opuszczenie Kuby, a uzyskanie nowego wymaga wielu zabiegów. Turyści przyjeżdżający na wypoczynek zorganizowany nie muszą udokumentować posiadanych środków pieniężnych.

Przy wylocie z Kuby obowiązuje wniesienie opłaty lotniskowej w wysokości 25 CUC. Bez dokonania tej opłaty podróżny nie jest dopuszczany do odprawy paszportowej.

Martynika

paszport lub dowód osobisty,

Terytorium francuskie.

Meksyk

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

 

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich w przypadku pobytów turystycznych, prywatnych lub służbowych nie przekraczających 180 dni.

Należy pamiętać, że tzw. Formularz Migracyjny (FMT), który w przypadku podróży samolotem rozdawany jest już na pokładzie, po wypełnieniu musi być opieczętowany przez urzędnika migracyjnego podczas przekraczania granicy (w przypadku podróży samolotem jest to pierwsze międzynarodowe lotnisko, a nie docelowe). Oryginał wypełnionego formularza odbiera funkcjonariusz służb migracyjnych, a ostemplowaną kopię FMT należy zachować i okazać w momencie wyjazdu z Meksyku. Brak kopii formularza (a w przypadku jego utraty - niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego faktu na policji) może oznaczać przy wyjeździe nałożenie grzywny w wysokości do 100 USD.

W przypadku podróży samolotem tzw. opłata turystyczna w wysokości 25 USD jest wliczona w cenę biletu. Turyści przekraczający granicę w portach morskich wnoszą opłatę w wysokości ok. 5 USD. Uwaga! Przy przelocie tranzytem przez terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki konieczna jest wiza tranzytowa tego kraju.

Montserrat

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium brytyjskie. Opieka zdrowotna jest płatna, zaleca się w związku z tym wykupienie ubezpieczenia medycznego.

Navassa

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium USA.

Nikaragua

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

bilet powrotny,

500 USD w gotówce,

Obywatele RP nie są objęci obowiązkiem wizowym przy przejeździe tranzytem i pobycie turystycznym nie przekraczającym 90 dni. Turyści podróżujący samolotem powinni pamiętać, że obowiązuje opłata lotniskowa przy wyjeździe w wysokości 15 USD od osoby. Opłata wjazdowa dla podróżujących drogą lądową wynosi 10 USD, opłata wyjazdowa 2-4 USD oraz podatek turystyczny i migracyjny 7-9 USD.

Panama

paszport,

bilet powrotny,

500 USD na pobyt (gotówka lub udokumentowany stan konta i karty kredytowe),

Turyści mający ważne polskie paszporty mogą wjeżdżać oraz przebywać na terytorium Panamy do 6 m-cy bez wiz. Podróżnych opuszczających Panamę samolotem obowiązuje opłata lotniskowa w wysokości do 30 USD od osoby.

Portoryko

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium USA.

Saba

paszport,

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Terytorium holenderskie. W przypadku pobytu do 90 dni obowiązuje ruch bezwizowy.

Saint Kitts i Nevis

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Obywatele polscy mogą wjechać na terytorium St. Kitts i Nevis bez wizy i przebywać do 90 dni w okresie sześciomiesięcznym.

Saint Lucia

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

Przy wjeździe do Saint Lucia obywateli polskich nie obowiązują wizy (pobyt do 180 dni). Przy wyjeździe obowiązuje opłata lotniskowa w wysokości ok. 20 USD.

Saint Vincent i Grenadyny

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

bilet powrotny lub tranzytowy,

pieniądze na pobyt,

Czas pobytu określa przy wjeździe urzędnik kontroli granicznej. Podróżni opuszczający Saint Vincent i Grenadyny mają obowiązek opłaty podatku wyjazdowego w wysokości 40.00 XCD na lotnisku. W przypadku tranzytu, pasażerowie przebywający poniżej 24 godzin mogą opuścić lotnisko bez opłat.

Saint-Barthelemy

paszport,

Terytorium francuskie. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni.

Saint-Martin

paszport,

Terytorium francuskie. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni.

Saint-Pierre i Miquelon

paszport,

Terytorium francuskie. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni.

Saint-Martin 

paszport,

Terytorium francuskie. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni.

Sint Maarten

paszport,

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Terytorium holenderskie. W przypadku pobytu do 90 dni obowiązuje ruch bezwizowy.

Salwador

paszport,

bilet powrotny lub tranzytowy,

150 USD na każdy dzień pobytu lub karta kredytowa,

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni. Turystów podróżujących samolotem obowiązuje przy wyjeździe opłata lotniskowa w wysokości 30 USD.

Stany Zjednoczone

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

 

Obywatele polscy muszą mieć wizę wydaną przez konsula Stanów Zjednoczonych. Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych – ostateczną decyzję podejmuje urzędnik kontroli granicznej. Najczęstszym powodem nie udzielenia prawa wjazdu jest naruszenie przepisów imigracyjnych podczas poprzednich pobytów lub uznanie, że rzeczywisty cel wjazdu jest sprzeczny z celem deklarowanym podczas ubiegania się o wizę (np. osoba posiadająca wizę turystyczną wjeżdża z zamiarem osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych lub podjęcia pracy).

Turks i Caicos

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium brytyjskie. Opieka zdrowotna jest płatna, zaleca się w związku z tym wykupienie ubezpieczenia medycznego obejmującego transport z miejsca wypadku.

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium USA.

AMERYKA POŁUDNIOWA

Państwo

Wymagane dokumenty

Uwagi

Argentyna

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia przyjazdu),

bilet powrotny,

Na granicy obywatele polscy wypełniają tzw. kartę migracyjną, w której należy wpisać cel pobytu w Wenezueli. Cel turystyczny upoważnia obywateli polskich do pobytu w tym kraju bez wizy do 90 dni. Wymagany okres ważności paszportu w chwili wjazdu wynosi sześć miesięcy.

Boliwia

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia przyjazdu),

bilet powrotny,

Obywatele polscy udający się do Boliwii są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku pobytu do 90 dni. Przy wyjeździe obowiązuje opłata lotniskowa w wysokości 25 USD od osoby, którą należy uiścić bezpośrednio po odprawie. W przypadku lotów krajowych opłata wynosi 15 boliwianów - ok 2,5 USD.

Brazylia

paszport (ważny minimum 180 dni od dnia przyjazdu),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Obywatele polscy przybywający do Brazylii w celu turystycznym mają prawo do 90-dniowego pobytu bezwizowego w okresie 6 miesięcy.

Przy przekraczaniu brazylijskiej granicy podróżujący otrzymuje kartę wjazdu. Należy ją bezwzględnie zachować, gdyż okazanie tej karty jest niezbędne podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Brazylii.

Chile

paszport,

Obywatele RP nie potrzebują wizy na pobyt do 90 dni. Opłata lotniskowa przy lotach międzynarodowych wynosi 30 USD.

Ekwador

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia przyjazdu),

Obywatele polscy udający się do Ekwadoru w celach turystycznych, biznesowych, naukowych i kulturalnych są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobytach do 30 dni. O wizę 90 dniową można wystąpić już na lotnisku bezpośrednio po przylocie. Obowiązuje opłata lotniskowa, która wliczana jest w cenę biletu.

Falklandy

paszport,

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt (dowodem mogą być karty kredytowe MasterCard lub VISA),

Terytorium brytyjskie. Zaleca się wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia.

Gujana

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia przyjazdu),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Wniosek o wizę należy złożyć co najmniej 6 tygodni przed planowanym wjazdem do Gujany. Aplikować o wizę można w Ambasadzie Gujany w Brukseli, Londynie lub Caracas. Otrzymanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium Gujany - ostateczną decyzję podejmują funkcjonariusze miejscowej straży granicznej.

Kolumbia

paszport,

Okres bezwizowego przebywania na terytorium Republiki Kolumbii zależy od charakteru pobytu. Dla turystów jest to 90 dni.

Przy wyjeździe z Kolumbii drogą lotniczą należy wnieść opłatę lotniskową w wysokości ok. 52 USD  (w dolarach lub w walucie miejscowej). Nie można zrealizować tej płatności za pomocą kart kredytowych ani płatniczych. Opłaty te nie są wliczone w koszt biletu lotniczego. Uwaga! Kasys pobierające opłaty lotniskowe nie przyjmują banknotów 100-dolarowych. Nie można też ich rozmienić w kasach na lotnisku.

Paragwaj

paszport,

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Obywatele polscy udający się do Paragwaju są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobycie do 90 dni.

Peru

paszport,

 

Obywatele polscy udający się do Peru w celach turystycznych oraz podróżujący tranzytem są zwolnieni z obowiązku wizowego (pobyt do 180 dni).

Surinam

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia przyjazdu),

wypełniony formularz wizowy,

2 zdjęcia,

bilet powrotny,

Aby otrzymać wizę turystyczną, należy wypełnić formularz wizowy i dołączyć dwa zdjęcia. Wizy nie można uzyskać na granicy. Można o nią aplikować w Ambasadzie Surinamu w Hadze lub w Konsulacie Generalnym Surinamu w Amsterdamie.

Trynidad i Tobago

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia przyjazdu),

bilet powrotny,

potwierdzenie rezerwacji hotelu,

pieniądze na pobyt,

Obywateli polskich nie obejmuje obowiązek wizowy przy wjeździe na terytorium Trynidadu i Tobago w celu turystycznym, na pobyt do 30 dni. Przy przekraczaniu granicy trzeba wypełnić kartę imigracyjną.

Urugwaj

paszport,

bilet powrotny,

 

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich przyjeżdżających do Urugwaju na okres do 90 dni. Turyści podróżujący samolotem powinni pamiętać, że przy wylocie z Montevideo muszą wnieść opłatę lotniskową w wysokości 40 USD (loty międzynarodowe, wysokość opłaty ulega zmianie).

Wenezuela

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia przyjazdu),

bilet powrotny,

Obywatele polscy na granicy wypełniają tzw. kartę migracyjną, w której należy wpisać cel pobytu w Wenezueli. Cel turystyczny upoważnia obywateli polskich do pobytu w tym kraju bez wizy do 90 dni.

AUSTRALIA I OCEANIA

Państwo

Wymagane dokumenty

Uwagi

Australia

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

Obywatele polscy wybierający się do Australii w celach turystycznych i biznesowych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące są zobowiązani do posiadania wizy, o którą mogą aplikować poprzez platformę eVisitor. Wiza jest bezpłatna. Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa ds. Imigracji i Obywatelstwa Australii.

Na międzynarodowych lotniskach Australii wprowadzono skanery ciała jako dodatkowy element bezpieczeństwa lotniczego. Do tej kontroli pasażerowie wybierani są losowo. Procedura nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie narusza prywatności pasażerów.

Fidżi

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

bilet lotniczy,

Polska znajduje się na liście państw zwolnionych z obowiązku wizowego przy pobytach w celach turystycznych do 4 miesięcy.

Guam

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium amerykańskie.

Kiribati

paszport (ważny minimum 3 lata od daty wjazdu),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Przy wyjeździe trzeba wnieść opłatę w wysokości 30 AUD.

Mariany Północne

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium amerykańskie.

Midway

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium amerykańskie.

Mikronezja

wiza,

paszport (ważny minimum 120 dni od daty wjazdu),

bilet powrotny,

Wizy otrzymuje się na granicy. Jest bezpłatna, udzielana na 30 dni pobytu. Pobierana jest opłata wyjazdowa w wysokości 20 USD.

Nauru

wiza,

paszport,

bilet powrotny,

dowód zakwaterowania,

Obowiązuje opłata wyjazdowa 25 AUD.

Niue

paszport,

bilet powrotny,

Terytorium nowozelandzkie. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 31 dni.

Norfolk

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

Terytorium australijskie.

Nowa Kaledonia

paszport,

Terytorium francuskie. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni.

Nowa Zelandia

paszport (ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany pobyt),

dobre zdrowie,

niekaralność,

1000 NZD na osobę na miesiąc lub 400 NZD, jeśli pobyt w hotelu został wykupiony (wraz z potwierdzeniem zapłaty lub voucherem),

 

Obywatele RP przyjeżdżający na okres nie dłuższy niż 3 miesiące korzystają z ruchu bezwizowego.

Warunki, których spełnienie uprawnia do przekroczenia granicy: to posiadanie dokumentów potwierdzających deklarowany charakter pobytu i zamiar opuszczenia kraju w odpowiednim terminie (wystawiony poza Nową Zelandią potwierdzony otwarty bilet lotniczy do kraju, do którego posiada się prawo wjazdu, bądź pismo linii lotniczej lub biura podróży stwierdzające, że podróż została zarezerwowana i opłacona, albo pisemne zobowiązanie sponsora nowozelandzkiego, iż pokryje on koszt biletu powrotnego).

Palau

wiza,

paszport (ważny minimum 30 dni dłużej niż wiza),

bilet powrotny,

Wizę ważną 30 dni otrzymuje się na granicy. Przy wyjeździe obowiązuje opłata w wysokości 20 USD.

Papua-Nowa Gwinea

wiza,

paszport,

Obywatele polscy mogą otrzymać wizę przy wjeździe do Papui-Nowej Gwinei (tzw. visa on arrival) na lotniczych przejściach granicznych w Port Moresby i Rabaul. Wiza turystyczna wydawana jest na 60 dni.

Pitcairn

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium brytyjskie.

Polinezja Francuska

paszport,

Terytorium francuskie. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni.

Samoa

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny lub tranzytowy,

potwierdzenie zakwaterowania,

pieniądze na pobyt,

Wizy nie są wymagane na wjazd i pobyt do 60 dni w celach: turystycznych, odwiedzin, tranzytu, a także udziału w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez władze Samoa.

Samoa Amerykańskie

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium amerykańskie.

Tokelau

paszport,

bilet powrotny,

Terytorium nowozelandzkie. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 31 dni.

Tonga

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Obywatele polscy mogą uzyskać wizę turystyczną na granicy. Wizy wydawane są bezpłatnie, z ważnością do 31 dni.

Tuvalu

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Wiz udziela się na granicy (są bezpłatne). Wiz udziela się na okres 1 miesiąca, z możliwością przedłużenia na kolejne 3 miesiące.

Vanuatu

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od dnia wjazdu),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

W przypadku pobytu turystycznego do 30 dni wiza nie jest wymagana. Wizy turystyczne i biznesowe na okres do 3 miesięcy wydawane są przy wjeździe.

Wake

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Terytorium amerykańskie.

Wallis i Futuna

paszport,

Terytorium francuskie. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 90 dni.

Wyspa Bożego Narodzenia

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

Terytorium australijskie.

Wyspy Cooka

paszport,

bilet powrotny,

Terytorium nowozelandzkie. Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP przy pobytach do 31 dni.

Wyspy Kokosowe

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

Terytorium australijskie.

Wyspy Marshalla

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Obowiązuje opłata wyjazdowa w wysokości 20 USD.

Wyspy Salomona

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Wizę turystyczną uzyskuje się bezpłatnie na lotnisku na okres do 3 miesięcy.

AFRYKA

Państwo

Wymagane dokumenty

Uwagi

Algieria

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

turystyczne ubezpieczenie podróży,

zaproszenie (ułatwia uzyskanie wizy turystycznej, ale nie jest obowiązkowe),

Obywatele polscy muszą mieć wizy na pobyt i przejazd przez terytorium Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Wizę można uzyskać jedynie w Ambasadzie Algierii w Warszawie.

Straż graniczna może żądać okazania biletu powrotnego lub środków na jego zakup. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty na każdy dzień pobytu. Wwożone lub wywożone większej ilości dewiz należy zadeklarować.

Angola

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

zaproszenie lub dowód opłacenia kosztów pobytu lub wykupione bilety na podróż,

Wizę pobytową ważną do 30 dni oraz wizę tranzytową można otrzymać w Ambasadzie Angoli w Warszawie lub w innych placówkach dyplomatycznych i konsularnych tego kraju.

Benin

wiza,

paszport,

Wizę na przejazd i pobyt można uzyskać w Ambasadzie Beninu w Berlinie lub na granicy lądowej Beninu (wizy na lotnisku nie są wydawane).

Botswana

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny lub tranzytowy,

pieniądze na pobyt,

Obywatele RP są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy przy pobytach do 90 dni.

Burkina Faso

wiza,

paszport,

Obywatele RP mają obowiązek posiadania wiz na przejazd i pobyt. Wizy (do 90 dni) wystawiane są przez placówki dyplomatyczne Burkina Faso (najbliższa w Berlinie). Turysta powinien mieć wystarczające środki na utrzymanie, nie trzeba ich jednak okazywać przy wjeździe.

Burundi

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

 

Obywatele państw, w których nie ma ambasady Burundi, mogą otrzymać wizę przekraczając granicę tego kraju. Paszport powinien posiadać co najmniej trzy puste strony. Koszt miesięcznej wizy wielokrotnej to 90 USD. Tzw. 3 dniowa wiza tranzytowa kosztuje 40 USD. W celu uzyskania wizy należy wypełnić wniosek wizowy oraz kartę przekroczenia granicy. Opłaty za wizy dokonywane są w okienku bankowym w USD - w banknotach nie starszych niż z 2006 r.

Czad

wiza,

paszport (którego termin ważności musi być dłuższy niż wydanej wizy),

Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele polscy mogą otrzymać w placówkach dyplomatycznych i konsularnych Czadu (najbliższe w Paryżu, Moskwie, Berlinie).

Demokratyczna Republika Konga

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

 

Wizy pobytowe lub tranzytowe można uzyskać w Ambasadzie DRK w Warszawie. Koszty utrzymania są kilkakrotnie wyższe niż w Europie.

Należy pamiętać, że turyści mający w paszporcie wizę ruandyjską, wizę burundyjską lub znaczki urzędu imigracyjnego Burundi mogą napotkać trudności przy wjeździe do DRK.

Dżibuti

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Obywatele polscy udający się do Dżibuti muszą mieć wizę turystyczną wystawioną na okres 30 dni. Nie ma możliwości otrzymania wizy dżibutyjskiej w Polsce - brak przedstawicielstwa. Istnieje możliwość otrzymanie wizy w Ambasadzie Dżibuti w Paryżu.

Opłata lotniskowa przy wylocie z kraju wynosi 20 USD.

Egipt

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

 

Obywatel RP może przed przyjazdem do Egiptu ubiegać się o wizę w egipskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub otrzymać ją na lotnisku w Egipcie. Opłata od 1 maja 2014 wynosi: 25 USD za wizę jednokrotną. Wizy turystyczne wydawane są na okres 30 dni.

W razie uszkodzenia lub utraty paszportu należy zwrócić się do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kairze o wydanie paszportu tymczasowego, a następnie wystąpić do lokalnego urzędu paszportowego o potwierdzenie wjazdu oraz wizę wyjazdową. Wiza taka jest ważna wówczas przez 7 dni i nie można bez niej wyjechać z Egiptu.

Uwaga! Od połowy maja 2015 Polacy podróżujący samodzielnie do Egiptu muszą przed wyjazdem ubiegać sie o wizę w ambasadzie na terenie Polski.

Erytrea

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Wizę pobytową lub tranzytową można uzyskać w Ambasadzie Państwa Erytrea w Berlinie i w Konsulacie Generalnym Erytrei we Frankfurcie nad Menem. Przy wylocie z kraju obowiązuje opłata lotniskowa (20 USD lub 20 EURO).

Od 1 czerwca 2006 r. obowiązuje nieprzerwanie zakaz podróży cudzoziemców poza stolicę kraju Asmarę bez specjalnego zezwolenia wydawanego przez Ministerstwo Turystyki Erytrei. 

Etiopia

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Wiza turystyczna dla polskich obywateli wydawana jest na lotnisku w Addis Abebie. Wiza turystyczna uzyskana na lotnisku kosztuje 20 USD, jest jednokrotna i ważna przez 30 dni.

Gabon

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

pieniądze na utrzymanie,

potwierdzenie rezerwacji hotelu,

Wizy pobytowe i tranzytowe można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Gabonu za granicą, np. w Paryżu lub Berlinie.

Gambia

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

dowód ważnego szczepienia przeciwko żółtej febrze w międzynarodowej książeczce szczepień

UWAGA! Z uwagi na możliwe nagłe zmiany przepisów celnych, w sprawie aktualnych informacji na ten temat należy zwracać się bezpośrednio do placówek dyplomatycznych i konsulatów Republiki Gambii.

Ghana

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

 

Wizę na pobyt i tranzyt można uzyskać w przedstawicielstwie dyplomatycznym Ghany w Berlinie (w Warszawie nie ma ambasady). Osoba starająca się o wizę powinna przedstawić środki finansowe zapewniające utrzymanie podczas pobytu w Ghanie.

Gwinea

wiza,

paszport,

Obywatele RP muszą posiadać wizy na przejazd i pobyt. Wizę można uzyskać w przedstawicielstwie dyplomatycznym Ghany w Berlinie (w Warszawie nie ma ambasady).

Gwinea Bissau

wiza,

paszport,

Wizy wystawiane są przez placówki dyplomatyczne Gwinei Bissau (Bruksela, Paryż, Berlin). W Polsce akredytowana jest Ambasada Gwinei Bissau w Moskwie

UWAGA! Przepisy wjazdowe i celne ulegają zmianom. Przed podróżą należy zaktualizować szczegółowe informacje celne i wjazdowe bezpośrednio w przedstawicielstwie tego kraju.

Gwinea Równikowa

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

 

Wizę można uzyskać w Ambasadzie Gwinei Równikowej w Berlinie. Przy wjeździe należy zwrócić uwagę, aby miejscowa straż graniczna ostemplowała paszport.

Kamerun

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny lub zaproszenie,

pieniądze na pobyt,

 

 

Wizę można uzyskać w Ambasadzie Kamerunu w Moskwie.

Kenia

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

 

Wizę pobytową można uzyskać bezpośrednio po przylocie na lotnisku międzynarodowym w Nairobi lub w Mombasie. Osoby mające ważną kenijską wizę turystyczną po wizycie w Tanzanii bądź Ugandzie mogą wrócić na terytorium Kenii bez konieczności ponownego wykupienia wizy.

Komory

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

2 zdjęcia paszportowe,

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Komory obejmują 3 wyspy: Wielki Komor, Anjouan, Moheli; wyspa Majotta jest terytorium zamorskim Francji. Wizę jednorazową na pobyt do 45 dni można otrzymać na lotnisku.

Kongo

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

Wizę pobytową i tranzytową można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych Republiki Konga. Jest możliwość uzyskania wiz na lotnisku w Brazzaville, należy jednak liczyć się z dodatkowymi kosztami i uciążliwą procedurą.

Lesotho 

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty wjazdu),

Obywatele polscy przy wjeździe do Lesotho muszą posiadać wizy. Można je uzyskać w przedstawicielstwie Lesotho (najbliższe w Berlinie) oraz w Biurze Wysokiego Komisarza Lesotho w Pretorii (tel. 012 3226090). Na przejściach granicznych wizy nie są wydawane.

Liberia

wiza,

paszport,

Obywatele polscy udający się do Liberii muszą posiadać wizę, o którą należy ubiegać się w jednej z ambasad Liberii w państwach UE, np. w Berlinie, Brukseli, Paryżu, Londynie (w Polsce Liberia nie ma ambasady). Formalnie nie wymaga się posiadania określonych kwot pieniędzy, ale służby imigracyjne mogą pytać o środki finansowe na czas pobytu.

Libia

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

zaproszenie lub inny dokument potwierdzający cel wyjazdu,

 

O uzyskanie wizy można się ubiegać w Ambasadzie Libii w Warszawie. Posiadanie w paszporcie wizy izraelskiej lub jakichkolwiek pieczęci tego kraju uniemożliwia otrzymanie wizy libijskiej.

Uwaga! Działalność Ambasady RP w Trypolisie została zawieszona. Pomoc konsularna świadczona jest przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Kairze.

Madagaskar

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

wniosek wizowy,

2 fotografie,

Wizę pobytową można uzyskać na lotnisku w Antananarywie. Opłata za wizę turystyczną na Madagaskar jest zmienna. W określonych terminach wiza turystyczna ma charakter jedynie odnotowania administracyjnego i nie pobiera się za nią opłat. Okresowe zniesienie opłat wizowych związane jest z odnotowywanym na Madagaskarze obniżonym ruchem turystycznym do tego kraju. Obecnie wiza turystyczna do 30 dni jest bezpłatna.

Malawi

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet na powrót lub tranzyt,

pieniądze na pobyt,

potwierdzenie wykupienia pełnego ubezpieczenia podróżnego (min. na 30 tys. EUR)

Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele polscy mogą uzyskać jedynie w placówkach dyplomatycznych i konsularnych Malawi za granicą. Należy okazać bilet na dalszą podróż lub powrót oraz kwotę wystarczającą na pokrycie kosztów pobytu (minimalna kwota na dzień pobytu nie jest określona).

Mali

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

ok. 70 USD na dobę,

Obywateli RP obowiązują wizy na przejazd i pobyt. Obywatele RP udający się do Mali powinni ubiegać się o wizy w Ambasadzie Mali w Berlinie. Nie wymaga się okazania środków finansowych na pobyt, niezbędne jest jednak posiadanie ok. 70 USD na dobę.

Maroko

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

 

Obywatele polscy udający się turystycznie do Maroka są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni. Przy przekraczaniu granicy władze marokańskie mogą żądać udokumentowania odpowiednich środków finansowych na pobyt (gotówka, karty kredytowe, wyciąg z konta itp.). Prawo wjazdu na teren Maroka bez wizy obejmuje też Saharę Zachodnią, administrowaną przez Maroko od 1975 r.

Mauretania

wiza,

Dla obywateli polskich ubiegających się o wizę do Mauretanii właściwa jest akredytowana w Polsce Ambasada Mauretanii w Berlinie. Nie ma praktyki wydawania wiz na granicy. UWAGA! Przepisy wjazdowe i celne ulegają nagłym zmianom bez powiadamiania innych krajów. Przed podróżą należy zaktualizować szczegółowe informacje wizowe i celne bezpośrednio w przedstawicielstwie tego kraju.

Mauritius

paszport (ważny minimum kilka dni dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

potwierdzenie rezerwacji hotelu,

pieniądze na pobyt (ok. 100 USD na dzień),

Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobytach do 90 dni.

Mozambik

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Wizy można uzyskać m.in. w urzędach konsularnych Mozambiku (najbliższe w Berlinie i w Rzymie) oraz na przejściach granicznych Mozambiku. Wiza wjazdowa jednokrotna kosztuje ok. 70 USD. Z reguły wiza turystyczna wydawana jest na okres 30 dni.

Namibia

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

dowód ważnego szczepienia przeciwko żółtej febrze w międzynarodowej książeczce szczepień,

bilet powrotny,

O wizę pobytową w paszporcie można się ubiegać w przedstawicielstwach Namibii (w Londynie, Moskwie, Berlinie).

Niger

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

wypełniony wniosek wizowy (2 egzemplarze),

2 zdjęcia,

kopia biletu lotniczego,

dowód ważnego szczepienia przeciwko żółtej febrze w międzynarodowej książeczce szczepień,

bilet powrotny,

pieniądze na pobyt,

Obywatele polscy muszą mieć wizy na przejazd i pobyt. Można je uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych Nigru (najbliższe znajduje się w Berlinie).

Nigeria

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

 

Obywatele polscy muszą mieć wizy na przejazd i pobyt w Ambasadzie Nigerii w Warszawie. Przy wjeździe należy zwrócić uwagę, aby miejscowa straż graniczna ostemplowała paszport.

Republika Południowej Afryki

paszport (ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

 

Obywatele RP mający paszporty zwykłe mogą wjeżdżać bez wiz i przebywać na terytorium RPA jednorazowo do 30 dni. W paszporcie musi być co najmniej jedna strona przeznaczona na wizy, całkowicie wolna od wszelkich stempli, wiz itp. Brak wolnej strony w paszporcie powoduje odmowę wjazdu do RPA i bezwarunkowy powrót pasażera do miejsca, z którego rozpoczął podróż. Przy wjeździe władze imigracyjne zamieszczają w paszporcie podróżnego zezwolenie na pobyt w RPA (do 30 dni) w postaci naklejki.

Uwaga! Od 1 czerwca 2015 roku zmieniły się przepisy dotyczące podróżowania małoletnich do RPA.
W przypadku dziecka podróżującego z obojgiem rodziców, konieczne będzie posiadanie aktu urodzenia dziecka wraz z jego tłumaczeniem na język angielski.
W przypadku podróży dziecka z jednym z rodziców, konieczne będzie okazanie pisemnej zgody drugiego rodzica na podróż dziecka. Dokument musi być przetłumaczony na język angielski oraz mieć formę notarialną. Zgoda jest ważna przez 3 miesiące.

Zamiast zgody można przedstawić przetłumaczony na angielski prawomocny wyrok sądu o wyłącznej opiece lub akt zgonu drugiego rodzica.

Dokumenty będą kontrolowane na przejściach granicznych i lotniskach tranzytowych. Bez nich dorosły i dziecko nie będą wpuszczeni na pokład samolotu lecącego do RPA.

Republika Środkowoafrykańska

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

 

Istnieje możliwość uzyskania wizy turystycznej do Republiki Środkowoafrykańskiej w Ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie. Przy wjeździe służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego. Podczas podróżowania po kraju zalecane jest przedstawianie miejscowym władzom tylko potwierdzonych kopii, a nie oryginałów dokumentów.

Republika Zielonego Przylądka

wiza,

paszport,

Wizy wystawiają placówki dyplomatyczne za granicą, w Polsce akredytowana jest Ambasada Republiki Zielonego Przylądka w Berlinie. Ponadto wizę wjazdową można otrzymać na niektórych lotniskach międzynarodowych na miejscu.

Z uwagi na możliwe nagłe zmiany przepisów wjazdowych i celnych, w sprawie aktualnych informacji na ten temat (również przepisów celnych) należy każdorazowo zwracać się do Ambasady Republiki Zielonego Przylądka.

Rwanda

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

zaproszenie lub list informujący o celu pobytu,

fotografia 4x4 cm na białym tle,

O wizę do Rwandy należy ubiegać się wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej: www.migration.gov.rw Koszt wizy jednokrotnej, ważnej przez 30 dni wynosi 30 USD. Osoby mające w paszporcie wizę ruandyjską mogą mieć problemy przy przekraczaniu granicy z Demokratyczną Republiką Konga.

Senegal

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

dowód ważnego szczepienia przeciwko żółtej febrze w międzynarodowej książeczce szczepień

Obowiązują wizy biometryczne (do 90 dni). Przed podróżą należy złożyć wniosek wizowy i wnieść opłaty na stronie www.visasenegal.sn. Aplikujący otrzymuje mailem imienne potwierdzenie wpłaty oraz potwierdzenie zawierające wstępną zgodę na rozpatrywanie wniosku. Następnie wnioskujący powinien udać się osobiście w określonym w poświadczeniu elektronicznym terminie do Ambasady Senegalu w celu umożliwienia pobrania danych biometrycznych. Tam aplikujący otrzymuje poświadczenie przyjęcia wniosku wizowego, pobrania danych biometrycznych oraz termin odbioru decyzji wizowej.

Uwaga: Składający wnioski elektronicznie mogą również ubiegać się o wizę na podstawie otrzymanego wcześniej elektronicznie poświadczenia po przybyciu na lotnisko w Senegalu; preferowane jest pierwsze rozwiązanie, aby uniknąć kolejek.

Dla osób zamieszkałych na stałe w Polsce właściwa jest Ambasada Senegalu w Berlinie.

Seszele

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny,

Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobytach do 90 dni. Należy podać adres planowanego miejsca pobytu.

Sierra Leone

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

Obywatele polscy mogą uzyskać wizę w Ambasadzie Sierra Leone w Berlinie. Turysta powinien dysponować środkami wystarczającymi na utrzymanie.

Somalia

wiza,

paszport,

Cudzoziemcy zamierzający udać się w podróż do Somalii z Kenii obowiązani są do ubiegania się o wizę wjazdową w Ambasadzie Republiki Somalijskiej w Nairobi.

Suazi

paszport,

Obywatele polscy udający się do Swazilandu nie potrzebują wizy przy pobytach do 30 dni. Wskazane jest wykupienie ubezpieczenia medycznego i podróżnego, w tym obejmującego ewentualną ewakuację do RPA. Zalecane jest korzystanie z usług renomowanych światowych firm ubezpieczeniowych.

Sudan

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

 

Nie ma możliwości otrzymania wizy na lotniskach ani w portach. Ze względu na brak sudańskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce o wizę tranzytową lub pobytową można ubiegać się w Ambasadzie Republiki Sudanu w Berlinie lub w sudańskich urzędach konsularnych w innych krajach. Wiza udzielana jest na 30 dni. Posiadanie wizy izraelskiej jest równoznaczne z odmową udzielenia promesy wizy sudańskiej. Od podróżujących samolotem władze Sudanu pobierają na lotnisku w Chartumie opłatę wyjazdową (departure fee) w wysokości 35 SDG.

Sudan Południowy

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

 

Istnieje możliwość otrzymania wizy na lotnisku w Dżubie, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania z jednej Ambasad Rządu Południowego Sudanu obecnych w Kairze, Pretorii, Nairobi, Kampali, Harare, Addis Abebie, Asmarze i Kinszasie listu rekomendacyjnego. Ambasada SP w Addis Abebie wystawia obywatelom UE wizy w ciągu 1 dnia, przy czym pomocne może być wystawienie listu poświadczającego przez miejscową polską placówkę.

Tanzania

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

wniosek wizowy,

1 zdjęcie paszportowe,

bilet powrotny,

Wizę pobytową można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych Tanzanii (Polska podlega kompetencji terytorialnej Ambasady Tanzanii w Berlinie), a także w na głównych przejściach granicznych (w tym na lotniskach w Dar es Salaam i Kilimandżaro). Koszt jednokrotnej wizy turystycznej ważnej przez 90 dni to 50 USD. Dowód wniesienia opłaty wizowej należy zachować do kontroli. Cudzoziemców obowiązuje lokalna kontrola paszportowa i celna przy wjeździe i przy opuszczaniu wysp Zanzibaru.

Togo

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt oraz z pustymi stronami),

 

Wizę na przejazd lub pobyt można uzyskać w Ambasadzie Togo w Berlinie, a także na lotnisku w Lome oraz na większych granicznych przejściach lądowych. Wizy wydawane są na 7 dni. Aby je przedłużyć, przed upływem terminu ważności należy zgłosić się do prefektury policji w Lome.

Tunezja

paszport (ważny minimum 3 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

 

 

Obywatele polscy udający się do Tunezji są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne paszportu, zamazane wizy, dane osobowe, niewyraźne pieczęcie mogą spowodować uciążliwą procedurę wyjaśniającą lub cofnięcie z granicy. Za przekroczenie pobytu powyżej 3 miesięcy na granicy naliczana jest kara, za każdy dzień przedłużenia ok. 15 dinarów za tydzień (interpretacja tych przepisów i wysokość kary zależna od mającego akurat dyżur celnika; zdarzają się przypadki, że kary za przedłużony pobyt naliczane są od dnia wjazdu + ilość dni ponad 90 dni w wysokości 10 TND za dzień).

Wszyscy turyści i osoby odwiedzające Tunezję prywatnie (w tym także dzieci) muszą wykupić znaczek skarbowy w cenie 30 dinarów. Znaczki skarbowe są dostępne w hotelach, agencjach turystycznych, urzędach podatkowych, urzędach celnych, na lotniskach, w portach promowych, bankach i kioskach.

Uganda

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt oraz z pustymi stronami),

2 zdjęcia paszportowe,

wypełniony formularz aplikacyjny,

 

Wizę można uzyskać na lotniskach. Wiza jednokrotna jest ważna na okres 3 miesięcy i kosztuje 50 USD. Formularz aplikacyjny należy wypełnić i zabrać na lotnisko. Dostępny jest na stronie http://www.ugandaembassy.dk/visas.htm

Wybrzeże Kości Słoniowej

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

 

Obywatele polscy udający się do Wybrzeża Kości Słoniowej muszą mieć ważną wizę na pobyt i przejazd. Można ją uzyskać w Ambasadzie WKS w Berlinie. Nie wydaje się wiz na granicy.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

wiza,

paszport (ważny minimum 12 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

 

Wizę można uzyskać w ambasadach lub konsulatach tego kraju: w Lizbonie, Brukseli, Nowym Jorku, Libreville, Luandzie. Ważność wizy turystycznej wynosi zazwyczaj 30 dni. Aplikując o wizę turystyczną należy przedłożyć paszport, który będzie miał przynajmniej 3 puste strony z miejscem na wizy.

Zambia

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny lub środki na jego zakup,

pieniądze na pobyt,

Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele polscy mogą otrzymać w punktach przekraczania granicy. Wiza jednokrotna kosztuje 50 USD. Wiza turystyczna wydawana jest na okres udokumentowanego pobytu, nie przekracza jednak długości miesiąca. Przy wylocie należy wnieść opłatę lotniskową w wysokości 25 USD.

Zimbabwe

wiza,

paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż planowany pobyt),

bilet powrotny lub środki na jego zakup,

pieniądze na pobyt,

Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele polscy uzyskują w placówkach dyplomatycznych i konsularnych Zimbabwe za granicą lub w głównych granicznych punktach kontroli. Opłata za wydanie wizy wynosi od 60 do 100 USD, w zależności od wielokrotności wizy.

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec eSky.pl.

Zainteresował Cię artykuł, ale potrzebujesz więcej informacji?
Dziękujemy za pomoc

Twoja opinia pomoże name tworzyć lepsze i bardziej dopasowane artykuły.

Chwilowo nie mogliśmy przesłać Twoich sugestii

Wyślij ponownie lub spróbuj później.